Bella & Bronco 02

₺15,00
Vergi dahil

GÜNEYİN SULARI
VAHŞİ TOPRAKLAR

Yazan ve Çizen:
Gino D’Antonio
WEST’in çi­zer­le­rin­den Gi­no D’An­to­ni­o’nun yarattığı ve Gi­an­ni Freg­hie­ri, A. Chi­arol­la, Cas­sa­ro ve Re­na­to Po­le­se ile birlikte çizdiği Bel­la ve Bron­co, ülkemizde ilk kez yayımlanmaya başladı...

Adet

GÜNEYİN SULARI
VAHŞİ TOPRAKLAR

Yazan ve Çizen: Gino D’Antonio
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Çeviriler: Tunç Oskay
Editör: Seçil ÖZ
Türkçe Yayın Hakları: © EDIZIONI EPIERRE srl Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayınlanmaktadır
© HOZ Comics Nisan 2005

Bel­la & Bron­co ya­yı­na çık­ma­sıy­la bir­lik­te tüm çiz­gi­ro­man se­ver­ler ta­ra­fın­dan he­ye­can­la kar­şı­lan­dı... Ge­rek çiz­gi­le­ri ge­rek­se bas­kı› ka­li­te­siy­le (kü­çük bir yer değişirme dışında) kısa sü­re­de çok se­vi­len Bel­la & Bron­co için bir­şey­ler yaza­yım der­ken in­ter­net­te çiz­gi­ro­man gö­nül­lü­sü Sim­ge Kırcan'ın tarafsız bir gözle kahramanlarımızı çok da­ha iyi ta­nım­la­dığı­nı gör­düm... Bu­nun üze­ri­ne bu ya­zı­yı siz­ler­le pay­laş­mak is­te­dim...

Bol çiz­gi­li gün­ler
Hoz

Bel­la & Bron­co 80’li yıl­lar­da ya­yım­lan­mış, biz­de ise Hoz Co­mics ya­yın­cılığın­da ya­yına yeni başla­yan 16 sa­yılık bir se­ri...
İlk ma­ce­ra el­bet­te olay­la­ra gi­riş, ta­nış­ma ve ka­rak­ter­le­rin özel­lik­le­ri­ni öğren­me amaç­lı. Bel­la’nın na­sıl bir ka­dın olduğu­nu, de­ğer­le­ri­ni ve hırs­la­rını gö­rü­yo­ruz. Bel­la pa­ra­yı çok se­vi­yor, Bron­co ise hay­dut ama yi­ne de in­san­cıl. Bu­nu da kö­le­ler ve sa­vaş hak­kın­da­ki düşün­ce­le­ri ile gö­rü­yo­ruz. Şans bir şe­kil­de bu iki in­sa­nın yo­lu­nu ay­nı ama­ca yö­ne­lik ke­siş­ti­ri­yor. So­nun­da da gö­rü­yo­ruz ki bu iki ka­rak­ter bir­bi­ri­ni ge­ce-gün­düz gi­bi ta­mam­lı­yor. Ma­ce­ra so­nun­da ka­dın­la ada­mın atış­ma­sı alı­şıl­dık ama yi­ne de eğ­len­ce­li, ba­şa­rı­sız­lı­ğa, ha­yal­ kı­rık­lı­ğı­na ve ye­nil­gi­ye uğ­ra­mış iki ka­fa­da­rın, başa­rı­sız­lı­ğı bir­bir­le­ri­nin üze­ri­ne at­ma ça­ba­sı­nı iz­li­yo­ruz. İkin­ci ma­ce­ra bi­rin­ci­nin de­va­mı, da­ha ha­re­ket­li, Bel­la ve Bron­co'nun bir­bi­ri­ne bağ­lan­ma­ya ve gü­ven­me­ye baş­la­dı­ğı olay­lar ge­li­şi­yor, uyum­la­rı da bu gü­ve­nin ku­rul­ma­ya başladı­ğı­nı gös­te­ri­yor. As­lın­da Pin­ker­ton aja­nı­nın da iki­si­ni öz­gür­lük­le­ri kar­şı­lı­ğın­da al­tın­la­rı bul­ma ma­ce­ra­sı­na gönder­me­si ve ta­kip­te ol­ma­sı da bu işi be­ra­ber, omuz omu­za yap­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor.
Son­lar­da­ki “lo­ko­mo­bil” ko­va­la­ma­ca­sı, Rus mu­cit, et­raf­ta­ki­le­rin tep­ki­le­ri ma­ce­ra­ya ko­me­di un­sur­la­rı­nı ek­le­yen bölümler. Sa­vaş dö­ne­min­de ken­di­le­ri­ne pay çı­kar­ma­ya ça­lı­şan, ama sa­va­şı hiç sev­me­yen iki yol­da­şın ko­mik, he­ye­canlı öy­kü­sü. Klasik bir Wes­tern gi­bi gö­rünse de he­ye­can­lı ve si­zi oku­ma­ya çe­ken bir Wes­tern. Ben­de bi­tir­di­ğim­de üze­rim­de Jim Cut­lass'ta­ki ha­va­yı bı­rak­tı. As­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı dö­nem, 80’ler­de bel­ki içe­rik se­be­biy­le da­ha fark­lı yo­rum­lar al­mış ola­bi­lir. Bel­la ve Bron­co çok açık söz­lü­ler, amaç­la­rı çok net, da­ha ta­nı­şır ta­nış­maz hem
“iş or­ta­ğı” hem “sev­gi­li” olu­yor­lar. Son ola­rak ka­pa­ğın sa­de­li­ği çok hoş, be­yaz fon üze­ri­ne ki­şi­ler ve ma­ce­ra adı sa­de ve ye­ter­li ol­muş. İki ta­raf­lı ka­pak­la da ka­pak­la­rın kay­bol­ma­sı­nı ön­le­miş. Ka­ğıt ka­li­te­si çok iyi ve çi­zim­le­rin de güzelliğini bi­ze ak­ta­rı­yor.
So­nun­da önü­müz­de­ki ay için "ba­yi­niz­den ıs­rar­la is­te­yi­niz" de­nil­miş. Bu sö­ze çok gü­le­rim, gü­zel­lik­le is­te­sek ol­maz mı? El­bet­te ki bu­ra­da­ki iro­ni in­ce dü­şü­nül­müş.

Sim­ge Kır­can”

BB02
10 Öğeler

Özel Referanslar