• -₺20,00

EsseGesse Magazin 02

₺170,00
₺150,00 Kazanç ₺20,00
Vergi dahil

TEKSAS VE TOM MİKS'İN YARATICILARI EFSANE ÜÇLÜNÜN
HİÇ BİLİNMEYEN YAPITLARI İKİNCİ KİTAPTA TOPLANDI...
EsseGesse Magazin
'in ilk sayısında, ülkemizde 50. yılını kutlayan Teksas ve Tom Miks'in gelişimini inceledik.
EsseGesse Magazin 2'de ise muhteşem üçlünün ilk ürkek girişimlerinden başlayarak en parlak günlerine kadar ürettikleri çalışmalardan örnekler sunuyoruz...

Adet
Stoktaki son ürünler

Yazan ve Derleyen: M. Haşim ÖZ
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişlleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Kapak Çizim: Fatih OKTA
Çeviriler: Fatih OKTA, Tunç OSKAY
Türkçe Yayın Hakları: Fatih OKTA © EDIZIONI EPIERRE srl Gianni BONO ile yapılan
anlaşmayla yayımlanmaktadır.
© HOZ Comics
Şubat 20xx
ISBN: xxx

***

Bir çizgi kalsın

Es­se­Ges­se Ma­ga­zin’i, bi­ze yıl­lar­ca benzersiz duy­gu­lar yaşatan Es­se­Ges­se üç­lü­sü­nü da­ha ya­kın­dan ta­nımak için başlattık. Onların çizdiği yolda; Teksas, Tom Miks, Kinowa, Tom Braks ve Kaptan Swing ile geçti tüm çocukluğumuz.
Bugün belki büyüdük ama hala onlarğn peşinde koşuyoruz hiç büyümek istemezcesine...
Neydi bizi onlara bağlayan şey?..
Neydi bu kadar yıl sonra bile bizi onlardan ayıramayan?..
Es­se­Ges­se‘nin yapıtlarındaki yalınlığın ardında, olağanüstü bir şey vardı...
Dile dökmesi hiç kolay olmayan, büyü gibi bir şey...
Es­se­Ges­se Ma­ga­zin’in ilk sa­yısında, ül­ke­miz­de 50. yı­lı­nı kut­la­yan Tek­sas ve Tom Miks’in ge­li­şi­mi­ni inceledik. EsseGesse Magazin 2’de ise muh­teşem üç­lü­nün ilk ür­kek gi­rişim­le­rin­den başla­ya­rak en par­lak gün­le­ri­ne ka­dar ürettikleri çalışmalardan örnekler sunuyoruz...
Bununla birlikte unutulup giden afişler ve artık bulunması imkansız albümler... Tasarlanmış ka­pak re­sim­le­ri ve be­ğe­nil­me­yip tek­rar t­ek­rar ya­pılan re­sim tas­lak­la­rı... Ar­tık sa­de­ce ko­lek­si­yon­cu­la­rın elin­de var olan çizimler...
EsseGesse Magazin dizisinde üçlünün ender bu­lu­nan tüm yapıtlarını bir araya getirmeyi amaçladık.
EsseGesse’nin bu sıradışı yapıtları bizleri yeniden onların ke­yif­li dün­ya­sına sokuyor...
...
Biz de öyle yaptık ve ülkemizde bir “çizgi” bırakalım istedik kendimizce... Üç­lü­nün çalışma yaşamında en ilginç ne varsa öne çıkar­dık.
Birinci kitaptan sonra bizi en çok heyecanlandıran olgu, yıllardır peşinde koştuğumuz EsseGesse’nin ilk yapıtı “Olenwald”ı bulmak ve sizlerle pay­laşmak­tı. İnat­çı ça­ba­lar so­nun­da bu­nu başar­dık ve diğer bilinmedik yapıtlarla birlik­te elinizdeki ikin­ci sa­yı­yı da ha­zır­la­dık.
...
EsseGesse’nin keyfine varabilmek için özellikle bireysel çalışmalarını sunduk...
                    

Haşim ÖZ

EgS-M2
2 Öğeler

Özel Referanslar