EsseGesse Teksas 30

₺150,00
Vergi dahil

Hayalet Kızılderili

Yaratıcıları: esseGesse
Sayfa sayısı: 210
Siyah beyaz
© HOZ Comics Haziran 2007

Adet

Orijinal Adı: Il Grande Blek
Karakterin Yaratıcıları: esseGesse
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazışleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Seri Danışmanı: Dominique YVON
Kapak:
Jean-Yves Mitton
Kapak Renk:
Haşim ÖZ
Türkçe Yayın Hakları: Hozcomics ve EDIZIONI EPIERRE srl. Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayımlanmaktadır.
© HOZ Comics Haziran 2007

***

Mitton’dan mektup var
26. sa­yı­dan iti­ba­ren muh­teşem ma­ce­ra ve ka­pak çi­zim­le­riy­le say­fa­la­rı­mı­zı süs­le­yen ün­lü Fran­sız çi­zer Je­an-Yves Mit­ton, siz hozco­mics okur­la­rı­na özel bir mek­tup yaz­dı.
Mit­ton, mek­tup­ta tam 30 yıl­dır için­de sak­la­dı­ğı Blek ile il­gi­li bir sır­rı da ilk kez Hoz­co­mics ara­cı­lı­ğıy­la iti­raf et­ti. Biz de bu us­ta­nın ka­le­min­den ken­di Blek hi­ka­ye­si­ni bi­re­bir çe­vi­riy­le 207-210 sayfa­la­rı­mız­da ya­yın­lı­yo­ruz. Ve ona teşek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz.  

EsseGesse Magazin 2 çıktı
Geç­ti­ği­miz yıl Tek­sas ve Tom Miks'in 50. yı­lıy­dı. Bu­nun için Tek­sas ve Tom Miks’in ya­ra­tı­cı­la­rı­na  özel bir ça­lış­ma ha­zır­la­mış­tık: Esse­Ges­se Ma­ga­zin...
Ha­tır­la­ya­ca­ğı­nız gi­bi ilk sa­yı­da Tek­sas ve Tom Miks'in hiç ya­yım­lan­ma­mış ma­ce­ra­la­rı­nın ya­nı­sı­ra Tür­ki­ye'de­ki 50 yıl­lık se­rü­ve­ni­nin hi­ka­ye­si yer alı­yor­du. İkin­ci ki­tap­ta ise muh­teşem Es­se­Ges­se’nin Tek­sas ve Tom Miks ile bir­lik­te ne­ler yap­tı­ğı­nı an­la­tı­yor ve örnek­ler­le su­nu­yo­ruz. Sinc­het­to-Sar­to­ris-Guz­zon üç­lü­sü­nün bi­ra­ra­ya gel­me­den ön­ce yap­tık­la­rı fer­di ürün­ler ve son­ra­sın­da­ki kollek­tif ça­lış­ma­lar, hiç yayımlanmamış afişler ve tabiki ilk ortak çizgi roman “Olenwald”...

Haşim ÖZ

EsseGessse Magazin'e git...

TK30
9 Öğeler

Özel Referanslar