Çelik Blek Teksas 35-42

₺2.200,00
Vergi dahil

Türkiyede hiç yayımlanmamış maceralar.
Toplam 8 kitap
32 tam macera
312 sayfa

Esrarengiz Volkan
MagicLand
Oklitus’un Çocukluğu
Yeşil Cennette Ölüm
Sahte Blek
Hoşgeldiniz Sayın Büyük Elçi
Bir Avuç Sterlin
Aşkta da Savaşta da
Nehir Korsanları
Hırsızların Peşinde
En Uzun Gece
Şeytani İntikam
Mona Lisa
Lanetli Adanın Esrarı
Dehşet Şatosu
Castlemore’deki Hayalet
Bağımsızlık Günü
Blek’i Yeneceğim
Savaş Okulu
Avcılara Tehdit
Beşinci Birlik
Drakulstein Kontu
Garip Bir Dost
Acil Mesaj
Lanetliler Çukuru
Connolly’nin İhaneti
İsyancı
Aşk Oyunları
Mucize Formül
Paylaşılamayan Geyik
Ölüm Mağarası
Casus

Adet
Stoktaki son ürünler

Orijinal Adı: Il Grande Blek
Yaratıcıları: SinchettoGuzzonSartoris
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Kapak: Jean-Yves MITTON
Kapak Renklendirme: Haşim ÖZ
Seri Danışmanı: Dominique YVON
Türkçe Yayın Hakları: Hozcomics © EDIZIONI EPIERRE srl Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayınlanmaktadır
© HOZ Comics 1 Şubat 2008

Bir sü­re din­len­me­nin ar­dın­dan Çe­lik Blek’li dos­tu­muz Tek­sas ye­ni­den ara­mı­za dön­dü...
Siz­ler­le 34 ay­lık uzun ve yo­ru­cu bir ma­ra­to­na çık­mış­tık es­se­Ges­se Tek­sas ve Tom Miks se­ri­siy­le... Ve, bu ma­ra­ton­dan bi­rin­ci­lik­le çıkarken hak­lı bir gu­rur duy­duk hep bir­lik­te...
Hep de­dik, hep di­yo­ruz ve sa­nı­rım hep de­me­ye de de­vam ede­ce­ğiz, “Tek­sas ve Tom Miks’i bu ka­dar düz­gün ve sı­ra­lı ilk ve tek biz bitir­di­k” di­ye...
Şim­di de yepyeni bir il­ke im­za atı­yo­ruz eli­niz­de­ki bu “Tür­ki­ye’de hiç ya­yın­lan­ma­mış Tek­sas ma­ce­ra­la­rı­” ile...
es­se­Ges­se üç­lü­sü­nün çiz­di­ği Tek­sas ma­ce­ra­la­rı­nı Nº: 26’da ta­mam­la­dıktan sonra İtal­yan Dar­do ve Fran­sız Lug ya­yı­nev­le­ri için çi­zi­len Tek­sas ma­ce­ra­la­rıy­la Nº: 34’e ka­dar Tek­sas’ın ya­yı­nı­nı sür­dür­müş­tük. Yüz­ba­şı Tom Miks’in orjinal es­se­Ges­se çi­zim­le­ri­ de bitince esseGesse Teksas ve Tom Miks serilerini (ismen) son­lan­dır­dık.
Şim­di ise Hoz­co­mics ola­rak siz­le­re yep­ye­ni bir se­ri su­nu­yo­ruz: Çe­lik Blek Tek­sas... Fran­sız da­nış­ma­nı­mız Do­mi­ni­qu­e Yvon’un seç­ki­si ve Fran­sız­ca çe­vir­me­ni­miz Tun­ca Va­rış’ın kat­kı­la­rıy­la, Fran­sız Lug Ya­yı­ne­vi için çi­zi­len bu yeni ma­ce­ra­lar za­man za­man fan­te­zi dün­ya­mı­zın sı­nır­la­rı­nı zor­la­ya­cak­lar... Ço­ğu za­man muh­te­şem çi­zgi­le­riy­le san­ki çok ün­lü bir res­sa­mın tab­lo­la­rı­nı sey­re­der gi­bi ade­ta say­fa­yı çe­virt­me­ye­cek­ler siz­le­re... Or­ji­nal ma­ce­ra ka­pak­la­rı ve ge­nel bil­gi­le­riy­le siz­le­re su­na­ca­ğı­mız bu se­rinin ye­ni bir ismi olsa da Es­se­Ges­se se­ri­si­nin kal­dı­ğı yer­den yani Nº: 35’ten devam etmeyi uy­gun gör­dük...
Hoz­co­mics bir es­se­Ges­se tut­ku­nu ol­sa da okuyacağınız bu yeni ma­ce­ra­lar­dan ve çi­zim­ler­den bizler bü­yük ke­yif al­dık. Uma­rız siz de en az bi­zim ka­dar ye­ni Tek­sas’ımı­zı se­ver­si­niz...
Bu arada Kap­tan Swing’in top­lam 281 adet olan ma­ce­ra­larını bir an ön­ce ta­mam­la­mak için 5 ma­ce­ra bir ara­da ya­yın­la­ma­ya başladık. Artan fiyatına rağmen ÇR’ye des­tek ol­mak için de­ğil ger­çek­ten Kap­tan Swing’i sev­dik­le­ri için satın al­ma­ya de­vam eden okurlarımıza da teşekkürü borç biliriz. Bol çizgili günler...         
Hozcomics

CBTKkamp
2 Öğeler

Özel Referanslar