Tom Braks 01

₺200,00
Vergi dahil

DESPARADOLAR ÇETESİ
TRAJİK YANLIŞLIK
GEÇMİŞİN HAYALETLERİ
ÇÖL KRALİÇESİ
UĞURSUZ KEMAN

Yazan ve Çizen: esseGesse

Adet

Sayı: 1
Orijinal Adı: Alan Mistero
Yazan ve Çizen: esseGesse
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:

Mehmet Haşim ÖZ
Yayın Yönetmeni: Başak AKSEL
Kapak: Fatih OKTA
Türkçe Yayın Hakları: © EDIZIONI EPIERRE srl.
© HOZ Comics 1 Ocak 2010
ISBN: 978-605-5587-03-1


HOŞ­BUL­DUK...

es­se­Ges­se Tek­sas ve Tom­miks’i çiz­me­yi bı­rak­tık­tan son­ra bir an­lam­da es­se­Ges­se’yi de ge­ri­de bı­rak­mak is­te­miş ve ye­ni bir isim­le Si­SaG ile ken­di ya­yı­nev­le­ri­ni ku­rup yo­la de­vam et­ti­ler. Si­SaG; yi­ne muh­te­şem üç­lü­nün baş harf­le­rin­den olu­şu­yor­du. İlk ürün­le­ri ise Alan Mis­te­ro, ya­ni bi­zim bil­di­ği­miz adıy­la Tom Braks idi. 16 say­fa­lık, 24 fa­si­kül ha­lin­de Tom Braks çi­zen es­se­Ges­se kı­sa sü­re­de Alan Mis­te­ro’nun ya­yı­nı­na son ver­di.
O dö­nem­de Fran­sız­lar ta­ra­fın­dan çok be­ğe­ni­len Tom Braks, bun­dan son­ra­ki ha­ya­tı­nı uzun­ca bir sü­re Om­brax adıy­la sür­dür­dü. es­se­Ges­se İtal­ya’dan son­ra Fran­sız Lug Ya­yı­ne­vi için 128 say­fa çiz­di ve bı­rak­tı. O ara­da üç­lü ile çok ça­lış­mak is­te­yen Ser­gi­o Bo­nel­li, en et­ki­li tek­li­fi­ni yap­tı ve Kap­tan Swing için es­se­Ges­se ile el sı­kış­tı.
Tom Braks İtal­ya’da ya­yın­la­nan 24 fa­si­kü­lün ar­dın­dan ya­yın ha­ya­tı­na Co­man­dan­te Mark ve Col­la­na Aral­do adıy­la ya­yın­la­nan Kap­tan Swing ma­ce­ra­la­rı­nın ar­ka­sın­da 32 say­fa­lık ma­ce­ra­lar ha­lin­de de­vam et­ti.
Türk oku­ru Tom Braks ma­ce­ra­la­rıy­la ilk ola­rak 1969 yı­lın­da, Tay Ya­yın­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ta­nış­tı. Tay Ya­yın­la­rı bu ye­ni kah­ra­man için isim ola­rak Alan Mis­te­ro’dan çok, Fran­sız­la­rın Om­brax’ını uy­gun gör­dü ama bir fark­la... Ba­şı­na “T” ko­ya­rak. Tom Braks’ın fi­kir ba­ba­sı ise; yıl­lar ön­ce es­se­Ges­se’nin Tom­miks’in için­de çiz­di­ği, sü­rek­li kı­lık de­ğiş­ti­ren Bin­bir­su­rat ol­muş­tur. Kı­zıl saç­lı kah­ra­man; iyi yü­rek­li bir si­lah­şör­dür. Kı­zıl­de­ri­li Mo­hawk­lar ile ya­şar ve sa­dık dost­la­rı; ‘köf­te­ci’ Ton­ton ve ‘a­sil’ Ba­ron ile kö­tü adam­la­rın kor­ku­lu rü­ya­sı­dır... Çan­ta­sın­da­ki mak­yaj mal­ze­me­le­ri ile her an her yer­de kı­lık de­ğiş­ti­re­bi­lir.

Tür­ki­ye’de ilk kez Tek­sas, Tom­miks ve Kap­tan Swing’in kül­li­yat­la­rı­nı baş­tan so­na, ara­lık­sız ve kro­no­lo­jik ola­rak ya­yın­la­yan hoz­co­mics; bu kez de Tom Braks ile Türk okur­la­rı­nı yeniden geçmişe götürüyor. Fa­tih Ok­ta’nın ka­pak­la­rı­nı çiz­di­ği Tom Braks, hoz­co­mics far­kıy­la Türk oku­yu­cu­suy­la bu­lu­şu­yor.

Ayrıca hozcomics, okurlarına kitaplıklarında büyük fark yaratacak bir yeni yıl armağanı hazırladı. ‘70’li yılların efsanevi kapak çizeri Aslan Şükür’ü sizler için ikna ederek; Tom Braks ve Pecos Bill’in ilk sayılarıyla birlikte verilecek iki muhteşem kapak tasarlattı.

2010 Bizim Olsun...
Hozcomics

TB01
7 Öğeler

Özel Referanslar