Çelik Blek Teksas 37

₺250,00
Vergi dahil

Nehir Korsanları
Hırsızların Peşinde
En Uzun Gece
Şeytani İntikam

Türkiyede hiç yayımlanmamış maceralar.
4 tam macera
312 sayfa

Adet

Orijinal Adı: Il Grande Blek
Yaratıcıları: SinchettoGuzzonSartoris
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Kapak: Jean-Yves MITTON
Kapak Renklendirme: Haşim ÖZ
Seri Danışmanı: Dominique YVON
Türkçe Yayın Hakları: Hozcomics © EDIZIONI EPIERRE srl Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayınlanmaktadır
© HOZ Comics 1 Nisan 2008

***

Çizgiroman aklanmış!

Çok de­ğil 30 yıl kadar önce...
Ço­cuk­lar Tek­sas ve Tom Miks yü­zün­den da­yak yi­yor­du...
Ama ye­dik­le­ri her azar, her şap­lak on­la­rı çiz­gi­ro­ma­na da­ha da ya­kın­laş­tı­rı­yor­du... Hiç bi­ri yıl­ma­dı çiz­gi­ro­man oku­mak­tan ve bu­gün ko­ca ko­ca kü­tüp­ha­ne­le­re sa­hip ko­ca ko­ca in­san­lar ol­du­lar...
Tür­ki­ye ta­ri­hin­de bü­yük bir dö­ne­me adı­nı yaz­dı­ran ve o günlerde 7’den 77’ye ka­dar her­ke­sin oku­du­ğu çiz­gi­ro­man bu­gün­ler­de yeniden gün­dem oluş­tur­ma­ya baş­la­dı. Bun­da hoz­co­mics ola­rak bir par­ça pa­yı­mız ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Baş­lan­gıç­tan be­ri bir mis­yon üst­len­dik; “Ço­cuk­la­ra ki­tap oku­ma­yı sev­dir­me­k”.
Ki­tap oku­mak­tan hiç hoş­lan­ma­yan genç­le­re cilt cilt Tom Miks bi­tirt­tik... Renk­li Ame­ri­kan çiz­gi ro­man­la­rın­dan baş­ka ÇR bil­me­yen Cem’i si­yah-­be­yaz Tek­sas, Tom Miks, Swing hayranı yap­tık. Ge­çen se­ne öğ­ret­me­ni­nin ver­di­ği Dün­ya Kla­sik­le­ri’ni oku­ma­yan Can’a, Tek­sas ve Tom Miks’in ar­dın­dan yaz so­nu­na ka­dar dün­ya kla­sik­le­rini bi­tirt­tik. Bun­lar bi­zim ya­şa­dı­ğı­mız on­lar­ca ör­nek­ten bazıla­rı...
Sa­bah Ga­ze­te­si geç­ti­ği­miz haf­ta bir ha­ber yap­tı: “Eği­tim­ci­ler çiz­gi ro­ma­nın gü­cü­nü ye­ni ha­tır­la­dı­. Çizgi romanlar aklandı.” di­ye. Birinci sayfadaki anons başlık ise “Bizden değil Tom Miks’ten özür dileyin” idi. New York Ti­mes Ga­ze­te­si­’nin bir makalesinden yo­la çıkı­la­rak ha­zır­la­nan haber­de, Mary­land Üni­ver­si­te­si araş­tır­ma­cı­la­rı, çiz­gi ro­man­la­rın ço­cuk­la­rı ki­tap­la­ra ya­kın­laş­tır­dı­ğı­nı savunmuş­lar. Ar­dın­dan da Mary­land’de­ki tüm li­se­ler­de çiz­gi ro­ma­nı ders ola­rak okut­ma­ya baş­la­mış­lar. So­nuç tam bir ba­şa­rı.
Bu sevindirici ha­be­rin bir de üzü­cü ta­ra­fı vardı. Haberde ço­cuk­la­rı ki­tap­lar­la ya­kın­laş­tır­mak için son ça­re ola­rak çiz­gi ro­ma­n gösteriliyordu. Üzücü çünkü, biz dört yıldır bir tek şeyi savunduk: “Çizgi roman çocuğun kitapla tanışmasının ilk basamağıdır”...

Ne olur ço­cuk­la­rı­mı­zı (ne olur­sa ol­sun) oku­ta­lım...
On­lar bi­zim ge­le­ce­ği­miz...
On­lar bi­zim ölüm­süz­lü­ğü­müz...
On­lar oku­maz­sa bir adım ile­ri gi­de­me­yiz...
Ye­rin­de sa­yın­ca ölüm­süz­lü­ğün ne an­la­mı ka­lır ki?
Gü­zel şey­le­re he­pi­miz la­yı­ğız, bol çiz­gi­li gün­ler...    

Ha­şim ÖZ

CBTK37
6 Öğeler

Özel Referanslar