Çelik Blek Teksas 35

₺250,00
Vergi dahil

Esrarengiz Volkan
MagicLand
Oklitus’un Çocukluğu
Yeşil Cennette Ölüm

Türkiyede hiç yayımlanmamış maceralar.
4 tam macera
312 sayfa

Adet

Orijinal Adı: Il Grande Blek
Yaratıcıları: SinchettoGuzzonSartoris
HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Kapak: Jean-Yves MITTON
Kapak Renklendirme: Haşim ÖZ
Seri Danışmanı: Dominique YVON
Türkçe Yayın Hakları: Hozcomics © EDIZIONI EPIERRE srl Gianni Bono ile yapılan anlaşmayla yayınlanmaktadır
© HOZ Comics 1 Şubat 2008

Bir sü­re din­len­me­nin ar­dın­dan Çe­lik Blek’li dos­tu­muz Tek­sas ye­ni­den ara­mı­za dön­dü...
Siz­ler­le 34 ay­lık uzun ve yo­ru­cu bir ma­ra­to­na çık­mış­tık es­se­Ges­se Tek­sas ve Tom Miks se­ri­siy­le... Ve, bu ma­ra­ton­dan bi­rin­ci­lik­le çıkarken hak­lı bir gu­rur duy­duk hep bir­lik­te...
Hep de­dik, hep di­yo­ruz ve sa­nı­rım hep de­me­ye de de­vam ede­ce­ğiz, “Tek­sas ve Tom Miks’i bu ka­dar düz­gün ve sı­ra­lı ilk ve tek biz bitir­di­k” di­ye...
Şim­di de yepyeni bir il­ke im­za atı­yo­ruz eli­niz­de­ki bu “Tür­ki­ye’de hiç ya­yın­lan­ma­mış Tek­sas ma­ce­ra­la­rı­” ile...
es­se­Ges­se üç­lü­sü­nün çiz­di­ği Tek­sas ma­ce­ra­la­rı­nı Nº: 26’da ta­mam­la­dıktan sonra İtal­yan Dar­do ve Fran­sız Lug ya­yı­nev­le­ri için çi­zi­len Tek­sas ma­ce­ra­la­rıy­la Nº: 34’e ka­dar Tek­sas’ın ya­yı­nı­nı sür­dür­müş­tük. Yüz­ba­şı Tom Miks’in orjinal es­se­Ges­se çi­zim­le­ri­ de bitince esseGesse Teksas ve Tom Miks serilerini (ismen) son­lan­dır­dık.
Şim­di ise Hoz­co­mics ola­rak siz­le­re yep­ye­ni bir se­ri su­nu­yo­ruz: Çe­lik Blek Tek­sas... Fran­sız da­nış­ma­nı­mız Do­mi­ni­qu­e Yvon’un seç­ki­si ve Fran­sız­ca çe­vir­me­ni­miz Tun­ca Va­rış’ın kat­kı­la­rıy­la, Fran­sız Lug Ya­yı­ne­vi için çi­zi­len bu yeni ma­ce­ra­lar za­man za­man fan­te­zi dün­ya­mı­zın sı­nır­la­rı­nı zor­la­ya­cak­lar... Ço­ğu za­man muh­te­şem çi­zgi­le­riy­le san­ki çok ün­lü bir res­sa­mın tab­lo­la­rı­nı sey­re­der gi­bi ade­ta say­fa­yı çe­virt­me­ye­cek­ler siz­le­re... Or­ji­nal ma­ce­ra ka­pak­la­rı ve ge­nel bil­gi­le­riy­le siz­le­re su­na­ca­ğı­mız bu se­rinin ye­ni bir ismi olsa da Es­se­Ges­se se­ri­si­nin kal­dı­ğı yer­den yani Nº: 35’ten devam etmeyi uy­gun gör­dük...
Hoz­co­mics bir es­se­Ges­se tut­ku­nu ol­sa da okuyacağınız bu yeni ma­ce­ra­lar­dan ve çi­zim­ler­den bizler bü­yük ke­yif al­dık. Uma­rız siz de en az bi­zim ka­dar ye­ni Tek­sas’ımı­zı se­ver­si­niz...
Bu arada Kap­tan Swing’in top­lam 281 adet olan ma­ce­ra­larını bir an ön­ce ta­mam­la­mak için 5 ma­ce­ra bir ara­da ya­yın­la­ma­ya başladık. Artan fiyatına rağmen ÇR’ye des­tek ol­mak için de­ğil ger­çek­ten Kap­tan Swing’i sev­dik­le­ri için satın al­ma­ya de­vam eden okurlarımıza da teşekkürü borç biliriz. Bol çizgili günler...         
Hozcomics

CBTK35
9 Öğeler

Özel Referanslar