• -₺20,00

Dylan Dog 22

₺70,00
₺50,00 Kazanç ₺20,00
Vergi dahil

"Frankenstein"
Senaryo: 
Claudio CHIVEROTTI
Çizen: Giovanni FREGHIERI
Kapak: 
Angelo STANO

"Sonsuzluktan Gelen Dehşet"
Senaryo: Tiziano SCLAVI
Çizen: Bruno BRINDISI
Kapak: Angelo STANO

Adet

HDG Basın Yayın Dagıtım Ltd. Sti. adına Imtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıisleri Müdürü: Mehmet Hasim ÖZ
Yayın Yönetmeni: Haşim ÖZ
Çeviri: Fatih OKTA
Copyrigtt © Sergio Bonelli Editore 2009
Tuürkçe Yayın Hakları:HOZ Comics Aralık 2009
ISBN: 978-605-5587-00-0

Sergio Bonelli - Haşim ÖZÖncelikli olarak Rodeo Yayıncılık’tan Sevgili Murat Mıhçıoğlu ve Melih Murtazaoğlu’na destekleri için teşekkür ediyorum. Evet, Rodeo en son 21. sayıyı yayınlamıştı Dylan Dog’un. Dolayısıyla bizim ilk kitabımız da 22 oldu. Ama bunun bir de evveliyatı var kuşkusuz.
***
Grazie per tutti... (Herşey için teşekkürler) 
Sevgili Sergio Bonelli ve oğlu Davide Bonelli’ye söylenecek tek şey bu... Başından beri üzerimizden, desteklerini ve büyük nezaketlerini eksik etmeden ellerinden ne geldiyse yaptıkları için...
***
He­pi­mi­zin kü­çük ya da bü­yük kor­ku­la­rı var­dır... Ki­mi­miz ka­ran­lık­tan kor­ka­rız, kimimiz ka­pa­lı bir yer­de kal­mak­tan... Ki­mi bö­cek­ten ki­mi kö­pek­ten... Bun­lar zaman za­man kâ­bu­su­muz olur, rü­ya­la­rı­mı­za gi­rer... Uy­ku­muz ka­çar, ken­di­mi­zi için­den çı­kıl­maz bir du­ru­ma so­ka­rız... Bir da­ha da uyu uyu­ya­bi­lir­sen...
Rü­ya­lar ger­çek mi­dir yok­sa de­ğil mi­dir? Tam bir açık­la­ma­sı yok... İçe­ri­ği ve iş­le­yiş şek­li hâ­lâ bi­lim­sel ola­rak açık­la­na­ma­mış­tır... Bi­li­nen tek ger­çek uy­ku ile ilin­ti­li ol­du­ğu­dur. Ki­mi­ne gö­re ger­çek, ki­mi­ne gö­re ger­çek ka­dar ger­çek­çi­dir... Kö­pek­se ko­va­la­yan, ya­ka­la­yıp ısır­dı­ğın­da ca­nı­mız ya­nar ger­çek ya­şam­da­ki ka­dar... Uçu­rum­dan dü­şü­yor­sak aşa­ğı­ya, ödü­müz pat­lar ne­re­dey­se sı­ca­cık ya­ta­ğı­mız­da... Kor­kuy­la uya­nı­rız ve baş­la­rız dü­şün­me­ye “Ben ne­re­de­yim?”, “U­çu­rum ne­re­de?”, “Öl­düm mü ne?” gi­bi so­ru­lar­la...
Ne de­nir­se den­sin, rü­ya­la­rın ger­çek üs­tü ol­du­ğu ger­çek­tir... İçe­ri­ği  iti­ba­riy­le in­sa­noğ­lu­nun yer­yü­zün­de gö­rün­dü­ğü gün­den be­ri rü­ya da gö­rül­me­ye baş­la­mış­tır... Ve de her za­man en il­gi çe­ken ko­nu­la­rın ba­şın­da gel­miş­tir... Her­kes ken­di­ne gö­re yo­rum­la­mış­tır rü­ya­la­rı­nı... “Öl­dü­ğü­nü gör­düy­sen, kork­ma... Ha­yır­dır, ha­yır... Ölü di­ri­yi ge­ti­ri­r” denilmiştir... Bu­gü­ne ka­dar rü­ya­sın­da öl­dü­ğü­nü gö­rüp de ger­çek­ten ölen bi­ri­ni ta­nı­yor mu­su­nuz?
Rü­ya­la­rın ki­mi iyi, ki­mi kö­tü­dür... İyi ol­du mu so­run yok... Kö­tü ol­du mu kâ­bus!..
Bırrr...
“Dün ge­ce çok kö­tü bir rü­ya gör­düm... İS­Kİ bi­zim ma­hal­le­de ka­na­li­zas­yon bo­ru­la­rı­nı de­ğiş­ti­ri­yor... Ben de eve gi­di­yo­rum. Bir­den çu­ku­run içi­ne dü­şü­yo­rum... Bir ba­kı­yo­rum 50 san­ti­met­re ka­lın­lı­ğın­da bir be­ton bo­ru­nun için­de diz­le­ri­min üze­rin­de iler­li­yo­rum... İçe­ri­si çok ka­ran­lık... Son­ra bir­den ile­ri­den bir ışık be­li­ri­yor... Hız­la ışı­ğa doğ­ru gi­di­yo­rum... Aman Tan­rım! Işık ba­na doğ­ru ge­len bir kam­yon­muş... Kam­yon üze­rim­den ge­çip gi­di­yor... O da­ra­cık bo­ru­nun için­de aya­ğa kal­kı­yo­rum ve ba­kı­yo­rum ki, ba­na bir şey ol­ma­mış... Kor­ku­yo­rum... Bir­den Ne­ne­mo­os­ha be­li­ri­yor... Kor­kum ge­çi­yor... Kâ­bus rü­ya­ya dü­nü­şü­yor... Hem de ne ke­yif­li bir rü­ya...” 
Ama ne­den?
Fark et­mez...
Gü­zel bi­ten her­şey gü­zel­dir...
İş­te il­ginç olan da bu de­ğil mi? O ka­dar ger­çek­çi ki...
İyi okumalar...

HOZ

DDK22
9 Öğeler

Özel Referanslar