• -₺10,00

Dylan Dog Maxi 01

₺100,00
₺90,00 Kazanç ₺10,00
Vergi dahil

Ma­xi al­büm daha önce yayınlanmamış, Göl­ge Çi­çe­ği, Ha­ya­tın Mev­sim­le­ri ve Za­ma­nın İn­ti­ka­mı adlı üç macerayla geliyor. Üs­te­lik he­ye­ca­nı ve sür­priz­le­ri de üst se­vi­ye­de.
Ken­di­ni­zi Dylan’ın ye­ri­ne ko­yun... Sü­rek­li vam­pir­ler, kurt adam­lar, ca­na­var­lar ve zom­bi­lerle kar­şı­la­şı­yor­su­nuz. Üs­te­lik, ge­nel­de siz­den baş­ka gö­ren yok ya da gö­ren­le­r hayatlarını kaybettikleri için, si­ze ina­nan yok. Bu du­ru­ma na­sıl da­ya­na­bi­lir­si­niz ki? So­ru­nun ce­va­bı­nı; Dylan ile or­tak bir ma­ce­ra da ya­şa­yan Mar­tin Myste­re ver­miş­ti. Şöy­le di­yor­du: “Olağanüs­tü ha­di­se­ler­le kar­şı­la­şanlar bir sü­re son­ra, olay­la­rın ayak­la­rı­nı, man­tık­lı te­mel­le­re otur­tur­lar. Ak­si taktirde akılla­rı­nı ka­çır­ma­la­rı iş­ten bi­le de­ğil­dir.” 

Adet

HDG Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mehmet Haşim ÖZ
Genel Yayın Yönetmeni: Başak AKSEL ÖZ
Çeviri: Fatih OKTA - Ahmet SEKENDİZ
Copyright © Sergio Bonelli Editore 2010
Türkçe Yayın Hakları: © HOZ Comics Nisan / 2010
ISBN: 978-605-5587-05-5

Dylan Dog zihin alemimize gir­di gi­re­li; belki de olayların oluş ve gidişatına bakışımız dağişti... Dylan Dog gi­bi; ne gör­dü­ğün­den hatta bazen ne ya­şa­dı­ğın­dan as­la emin ola­ma­yan ve bi­zim de emin ola­ma­ya­ca­ğı­mız, es­ki bir al­ko­lik ve ar­tık DVD ar­şiv­le­rin­de bi­le ko­lay ko­lay bu­lu­na­ma­yan, unu­tul­muş bir ko­med­ye­nin tak­lit­çi­si Gro­uc­ho’nun ma­ce­ra­la­rı her sa­yı­sın­da bi­ze yep­ye­ni sür­priz­ler ya­şat­tı. Ki­mi za­man son say­fa­ya gel­di­ği­miz­de ve gi­zem açığa kavuştuğunda, “Ben bu­nu na­sıl dü­şü­ne­me­di­m?” duy­gu­su al­tın­da, bir ço­cuk gi­bi ça­re­siz his­set­tik ken­di­mi­zi. Öy­le ya, bir Dylan Dog ma­ce­ra­sın­da olay­la­rın as­la tek­dü­ze bir açık­la­ma­sı ola­maz­dı. Ama ce­vap da bir o ka­dar ba­sit olabiliyordu.
Hoz­co­mics Ay­lık Al­büm Di­zi­si ve Dev Al­büm­ler der­ken, so­nun­da bu da ol­du. Ma­xi al­büm­ler Tür­ki­ye’de de yayınla­nı­yor. İşin da­ha da ke­yif­li ya­nı; bu ki­ta­bın su­nuş ya­zı­sı­nı ya­zı­yor ol­mak!
Dylan Dog, he­men hemen her ma­ce­ra­sın­da do­ğaüs­tü olay­lar­la kar­şı­la­şı­yor. Uzun bir sü­re ön­ce bu ko­nu zih­ni­mi fazlasıyla meş­gul et­miş­ti. Ken­di­ni­zi Dylan’ın ye­ri­ne ko­yun... Sü­rek­li vam­pir­ler, kurt adam­lar, ca­na­var­lar ve zom­bi­lerle karşı­la­şı­yor­su­nuz. Bun­la­rın ola­ğan şey­ler ol­ma­dık­la­rı or­ta­da. Üs­te­lik, ge­nel­de siz­den baş­ka gö­ren ol­ma­dı­ğı ya da gören­le­r hayatlarını kaybettikleri için, si­ze ina­nan kim­se de yok. Bu du­ru­mun ağır­lığı al­tın­da ezil­me­den na­sıl dayanabilirsi­niz ki? Bu so­ru­nun ce­va­bı­nı; Dylan ile or­tak bir ma­ce­ra da ya­şa­yan es­ki dos­tu­muz Mar­tin Myste­re vermişti. Özet­le şöy­le di­yor­du: “O­la­ğanüs­tü ha­di­se­ler­le kar­şı­la­şan in­san­lar bir sü­re son­ra, bu olay­la­rın ayak­la­rı­nı, man­tık­lı te­mel­le­re otur­tur­lar. Ak­si taktirde akıl­la­rı­nı ka­çır­ma­la­rı iş­ten bi­le de­ğil­dir.” Dün ak­şam, Jon Tur­tel­ta­ub’ın yönet­ti­ği ve John Tra­vol­ta’nın oy­na­dı­ğı “P­he­no­me­non/Mu­ci­ze­” ad­lı fil­mini bir ke­re da­ha ke­yif­le iz­ler­ken bun­la­rı hatırladım. Film­de, baş ka­rak­ter ola­ğanüs­tü ye­te­nek­ler ser­gi­ler ve in­san­lar bu du­rum­dan kor­kar­lar. Ama ka­rak­ter arala­rın­dan ay­rı­lır ay­rıl­maz, in­san­lar onun bu sı­radı­şı ye­te­nek­le­ri­ni ilüz­yon hi­le­le­ri ile açık­la­ma­ya baş­lar­lar. Böy­le­ce kendilerini rahat hissederler. Dylan Dog da maceralarında bu tür bir me­tod iz­li­yor. Ka­bul et­ti­ği ba­zı şey­ler var. Ama elin­den gel­di­ğin­ce herşe­yi man­tık çer­çe­ve­sin­de açık­la­ma pe­şin­de.
Ma­xi al­büm daha önce yayınlanmamış, üç ba­ğım­sız ma­ce­ra içe­ri­yor. Üs­te­lik he­ye­ca­nı, sür­priz­le­ri ve mis­tik öğe­le­ri de üst se­vi­ye­de. Göl­ge Çi­çe­ği, Ha­ya­tın Mev­sim­le­ri ve Za­ma­nın İn­ti­ka­mı. Siz­le­re, “Be­nim fa­vo­ri ma­ce­ram şu.­” de­mek is­ter­dim ama üç macera da bir­bi­rin­den gü­zel gel­di ba­na. Ma­ce­ra­lar­da Or­ta Çağ’dan Hin­dis­tan’ın gu­ru­la­rı­na, de­dek­tif­lik ma­ce­ra­la­rın­dan, tu­haf bi­lim­sel de­ney­le­re ka­dar bir çok ko­nu iş­len­miş.
Ki­ta­bın çe­vi­ri­si çok uzun sür­dü. Ya­zıl­ma­sı ve çi­zil­me­si­nin ise çok   da­ha uzun sür­dü­ğü­ne emi­nim. Bü­tün ki­ta­bı oku­yup bi­tir­me­niz ise en faz­la bir bu­çuk sa­at sü­re­cek. Ama me­rak et­me­yin; hi­kâ­ye­de ele alı­nan öğe­ler üze­ri­ne dü­şün­me­niz yıl­la­rı­nı­zı ala­bi­lir!

He­pi­ni­ze ke­yif­li oku­ma­lar
Ahmet SEKENDİZ

DDM01
10 Öğeler

Özel Referanslar